16 mar 2022  

Gospodarstwo opiekuńcze jako dzienny dom pobytu – jak to działa?

W tym artykule przybliżamy przepisy określające funkcjonowanie gospodarstw opiekuńczych. Czemu służą? Jak je dostosować? Kto może je założyć? Na jakie wsparcie można liczyć?

Gospodarstwo opiekuńcze to forma rolnictwa społecznego, która łączy produkcję rolną z usługami zdrowotnymi i społecznymi. Dzienny dom pobytu to rodzaj placówki pomocowej, która może być jednym ze sposobów realizacji takiego modelu gospodarstwa. Zasady jej działania określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz.U. z 2021r. poz. 2268). 

Jaka to pomoc? Dla kogo? Do podstawowych zasad organizacji gospodarstwa opiekuńczego, które jest dziennym domem pobytu należą:

Poniżej przyjrzyjmy się temu, jak realizacja tych haseł wygląda w praktyce. 

Stała opieka, posiłki, dojazdy

W domu dziennego pobytu przebywają osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Świadczenie usług opiekuńczych odbywa się, co najmniej 8 godzin dziennie w dni robocze, w grupach osób nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8 osób. Usługi opiekuńcze świadczone w tego rodzaju domu powinny uwzględniać stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną, a także indywidualne potrzeby i możliwości podopiecznych. Podopieczni powinni mieć zapewnione usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, aktywizująco-usprawniające i usługi wspomagające. Prowadzący te domy powinni także zapewnić pomoc w podstawowych czynnościach życiowych wraz z opieką higieniczną w niezbędnym zakresie tym, którzy tego wymaga osoba tego wymaga. Podopieczni powinni mieć zapewniony ciepły posiłek (rekomendowane są śniadania i obiady) oraz zapewniony dojazd do i z gospodarstwa. 

Zorganizowana praca i czas wolny

Podopiecznym należy także zapewnić zorganizowany czas wolny i możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych oraz zajęciach podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. Ważne jest, aby był to kontakt ze zwierzętami, czynny udział w pracach ogrodowych lub drobnych pracach polowych (np. sadzenie, uprawianie i zbieranie własnych roślin i warzyw) lub tylko odpoczynek. Podopieczni mogą spacerować, brać udział w warsztatach, np. rękodzieła oraz uczestniczyć również w imprezach integracyjnych itp., oczywiście wszystko na miarę sił i możliwości podopiecznych. Mogą wykonywać zadania związane z codziennym funkcjonowaniem gospodarstwa, wspólnie przygotowywać posiłki, robić przetwory. 

Infrastruktura – co musi mieć gospodarstwo, które chce zostać gospodarstwem opiekuńczym? 

Gospodarstwa rolne, które chcą funkcjonować, jako gospodarstwa opiekuńcze, aby móc świadczyć opiekę dzienną muszą także odpowiednio przystosować infrastrukturę w swoim gospodarstwie do przyjęcia osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Podopieczni muszą mieć dostęp do pomieszczeń służących m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń, czy odpoczynku oraz dostępną łazienkę. Ważne, aby w otoczeniu nie było barier architektonicznych oraz była winda, jeżeli pokoje nie znajdują się na parterze. 

Budynek i jego pomieszczenia muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

To wszystko może brzmieć skomplikowanie. Ułatwieniem dla nowych gospodarstw opiekuńczych jest to, że mogą skorzystać z gotowych wzorów na rozpoczęcie działalności opiekuńczej. Można je znaleźć tutaj:

http://senior.gov.pl/program_senior_plus/pokaz/544