24 mar 2022  

Gospodarstwo opiekuńcze jako rodzinny dom pomocy – jak to działa?

Gospodarstwa opiekuńcze podlegają przepisom o pomocy społecznej, które określa formy ich prowadzenia. Jedną z nich jest rodzinny dom pomocy.  

Gospodarstwa opiekuńcze mają wspólny cel: ich zadaniem jest integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy jednoczesnym sprawowaniu funkcji produkcyjnej. W myśl ustawy o pomocy społecznej, gospodarstwa takie mogą przybierać formę dziennych domów pobytu, rodzinnych domów pomocy lub placówek całodobowej opieki. W niniejszym artykule przyjrzymy się zasadom funkcjonowania rodzinnych domów pomocy. 

W rodzinnym domu pomocy zapewniane są całodobowo usługi opiekuńcze i bytowe w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, którego właścicielem lub najemcą jest osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego. W tym przypadku realizacją usług opiekuńczych zajmuje się osoba kierująca domem, która jednocześnie w nim zamieszkuje. W rodzinnych domach pomocy mogą przebywać osoby wymagające z powodu wieku lub niepełnosprawności pomocy innych osób w  zakresie  usług opiekuńczych i bytowych w przypadku braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania. W tego typu domach te usługi są świadczone całodobowo dla nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie.

Rodzinny dom pomocy jest prowadzony na podstawie umowy zawartej przez osobę fizyczną z gminą właściwą ze względu na miejsce położenia rodzinnego domu pomocy, a  w przypadku gdy na terenie gminy nie ma możliwości prowadzenia rodzinnego domu pomocy lub zapewnienia odpowiedniej do potrzeb liczby miejsc w rodzinnych domach pomocy prowadzonych na jej terenie, gmina może zawrzeć taką umowę z osobą fizyczną prowadzącą rodzinny dom pomocy na terenie gminy sąsiadującej z tą gminą. Na podstawie tej umowy samorząd finansuje pobyt osób w części lub w całości w  zależności od sytuacji życiowej danej osoby. Podopieczni, którzy nie uzyskają dofinansowania przez gminę będą  musieli sami opłacać swój pobyt. O skierowaniu do tego rodzaju domu decyduje kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Podopiecznym należy zapewnić miejsce pobytu z odpowiednimi warunkami pod względem czystości oraz wyżywienie i pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i pielęgnacji a także umożliwić kontaktów z otoczeniem. W gospodarstwie powinny być  prowadzone zajęcia terapeutyczne i zajęcia związane z organizacją czasu wolnego, w którym mogą być wykorzystać tereny uprawne, lasy i ogrody jako baza do promowania zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez działalność rolniczą.

Standardy, rodzaj i zakres usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez rodzinny dom pomocy oraz warunki kierowania, odpłatności i nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy określono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 719) – rozporządzenie w załączeniu do tego opracowania. Wymogi lokalowe, standardy, rodzaj i zakres usług, które świadczone są w rodzinnym domu pomocy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy.

Chcesz wiedzieć więcej? Nie wiesz jak zacząć? Oferujemy bezpłatną pomoc prawną

lp.awtcinloraldtamilk@owarp