28 mar 2022  

Gospodarstwo opiekuńcze jako dom pomocy społecznej – jak to działa?

Gospodarstwa opiekuńcze mogą funkcjonować prawnie jako dzienne domy pobytu, rodzinne domy pomocy lub placówki całodobowej opieki. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje dotyczące tych ostatnich. 

W domu pomocy społecznej umieszcza się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej są najbardziej złożoną formą pomocy. Prowadzenie takiego domu wymaga  uzyskania zezwolenia właściwego miejscowo wojewody. Całodobowa opieka wraz z aktywizacją osób starszych wymaga zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu osób przebywających w takich gospodarstwach. Prowadzący tego rodzaju dom sami poszukują kandydatów do przyjęcia, a mieszkańcy tego domu sami ponoszą koszty swojego pobytu. 

Sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy, wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu oraz tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określono w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. tj. z dnia 23 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 734)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się o innych modelach gospodarstw opiekuńczych, zajrzyj:

Jeżeli chcesz poznać zasady ubiegania się o dotacje dla rolnictwa społecznego: